§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania ze sklepu internetowego, wskazuje prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, jak również zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.marcinwasik.pl, prowadzony jest przez Marcina Wąsik działającego pod firmą Apartamenty z Duszą Marcin Wąsik z siedzibą w Bytomiu, ul. Katowicka 46/2, 41-902 Bytom, posiadającego numer NIP 8871164128, REGON 891088068.

§ 2
Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sprzedawca – Marcin Wąsik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty z Duszą Marcin Wąsik z siedzibą w Bytomiu, ul. Katowicka 46/2, 41-902 Bytom, posiadający numer NIP 8871164128, REGON 891088068.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu lub oglądający jego zasoby.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę w ramach Sklepu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że z treści Umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia Regulaminu mające zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zostały wprost w Regulaminie wskazane. W pozostałym zakresie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorcy.
Sklep, Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.marcinwasik.pl.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego lub E-konsultacji ze Sprzedawcą.
Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, w tym o statusie ich realizacji.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów, Produktów Cyfrowych lub E-konsultacji do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
Formularz kontaktowy – usługa dostępna w Sklepie, umożliwiająca wysłanie wiadomości elektronicznej Sprzedawcy, za pośrednictwem formularza znajdującego się w Sklepie.
Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem Umowy, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Produkt Cyfrowy – dostępny w Sklepie Produkt przeznaczony do sprzedaży w postaci elektronicznej, w formacie pdf lub mp3, jako treść cyfrowa, do odczytania lub odsłuchania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym.
E-konsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie, online lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Produkt przedpremierowy – Produkt, który nie miał jeszcze premiery rynkowej. Oznaczony jest w Sklepie etykietą z napisem „Zapowiedź” lub „Przedsprzedaż” jeżeli jest możliwy do zakupu w przedsprzedaży. W przypadku zakupu takiego Produktu bieg terminu dostawy liczy się od dnia premiery.
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
Platforma internetowa, Platforma – platforma, na której znajdują się zakupione przez Klienta Produkty Cyfrowe.
Umowa sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego lub E-konsultacji zawierana albo zawarta przez Sprzedawcę z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Przedsprzedaż – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na Produkty przedpremierowe, której realizacja rozpocznie się z chwilą ukazania się wszystkich zamówionych Produktów.
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu rejestracji (Formularz rejestracji) i utrzymywaniu Konta, możliwości złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, możliwości kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego, a także usługę Newsletter.

§ 3
Kontakt ze Sklepem internetowym

Adres Sprzedawcy:
Apartamenty z Duszą Marcin Wąsik
ul. Katowicka 46/2, 41-902 Bytom
NIP: 8871164128
REGON: 891088068
Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i adresu e-mail podanych w niniejszym paragrafie, jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy: www.marcinwasik.pl/kontakt/.

§ 4
Informacje ogólne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet;
poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa;
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich, bądź niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Sprzedawca udostępnia Klientowi nieopłatnie Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient ma możliwość utrwalenia treści Regulaminu np. poprzez wydruk Regulaminu lub jego zapis na trwałym nośniku.
Warunkiem skorzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Ceny w Sklepie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

§ 5
Produkty Cyfrowe dostępne w Sklepie Internetowym

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów i Produktów Cyfrowych, których zakup jest możliwy bez zakładania Konta. Dostęp do zakupionych Produktów Cyfrowych jest jednak możliwy wyłącznie po opłaceniu Zamówienia i zarejestrowaniu się na Platformie internetowej.
Rejestracja na Platformie i utrzymanie Konta odbywa się bezpłatnie.
Produkty Cyfrowe dostępne na Platformie internetowej to m.in.:

  • audiobooki,
  • podcasty,
  • artykuły,
  • e-booki.

Dostęp do zakupionych Produktów Cyfrowych na Platformie może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności Produktu Cyfrowego znajduje się w opisie danego Produktu Cyfrowego. W przypadku braku informacji dostępność Produktu jest zgodna z postanowieniami dotyczącymi udzielonej licencji, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Niektóre Produkty Cyfrowe mogą być zabezpieczone np. znakiem wodnym przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana w opisie danego Produktu Cyfrowego.
Klient nie może usuwać zabezpieczenia Produktu Cyfrowego. Klient, który nabył Produkt Cyfrowy zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.
Dostęp do zakupionego Produktu Cyfrowego na Platformie następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt Cyfrowy.

§ 6
E-konsultacje

Sprzedawca w swojej ofercie posiada możliwość przeprowadzenia E-konsultacji w formie telefonicznej, online lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, w zależności od ustaleń z Klientem.
Klient ma możliwość dokonania zakupu E-konsultacji poprzez wybranie usługi w Sklepie i złożenie oraz opłacenie Zamówienia.
E-konsultacje są realizowane w terminie ustalonym z Klientem.

§ 7
Zakładanie Konta w Sklepie internetowym

W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail oraz utworzenie hasła.
Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony.
Założenie Konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką prywatności.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail lub loginu i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji. Klient w każdej chwili ma możliwość wygenerowania nowego hasła w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie statusu Zamówienia oraz przeglądanie historii Zamówień.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie – na adresy podane w § 3 Regulaminu.
Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Sprzedawca ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta i usunięcia Konta:
w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn – w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami;
w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia – w przypadku Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta;
z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta postanowień Regulaminu.
Oświadczenie o wypowiedzeniu w przypadkach, o których mowa w ust. 8 Sprzedawca wysyła Klientowi drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.

§ 8
Zasady składania Zamówienia

Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie.
Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie.
W celu złożenia Zamówienia Produktu, Produktu Cyfrowego lub E-konsultacji należy podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu, w tym:
wybrać Produkt, Produkt Cyfrowy lub E-konsultację, będące przedmiotem Zamówienia,
kliknąć przycisk symbolizujący koszyk, „Dodaj do koszyka” lub równoznaczny,
zalogować się na Konto (opcjonalnie) lub złożyć Zamówienie bez logowania,
podać dane do dostawy oraz adres e-mail,
podać dane do faktury (opcjonalnie),
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dostawy,
kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny),
w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu Zamówienia.
Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu oraz zapoznania się z Polityką prywatności. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient może dokonać modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, Produktów Cyfrowych i E-konsultacji, jak również co do formy płatności.
Klient, klikając w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
W przypadku Produktów Cyfrowych Klient akceptując Regulamin i składając Zamówienie wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
Klient ma możliwość zapisania się do z Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na które ma być przesyłany Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia. Zapis na Newsletter wymaga potwierdzenia, poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres e-mail. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się (rezygnacji) z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3.

§ 9
Oferowane metody dostawy oraz płatności

Dostawy są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
przesyłka kurierska,
przesyłka pocztowa,
paczkomaty.
Dostawa Produktu Cyfrowego następuje poprzez udostępnienie Produktu Cyfrowego do pobrania na Platformie internetowej.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
płatność online (przelew poprzez serwis PayU)
płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§ 10
Wykonanie Umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
W przypadku wyboru przez Klienta:
płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 5 dni od chwili złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,
płatności online, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
Anulowanie Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
Maksymalny termin przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, za termin wiążący należy uznać najdłuższy podany termin. W przypadku Produktów Przedpremierowych termin ten rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w opisie Produktu.
Do terminu realizacji należy jeszcze doliczyć czas niezbędny na dostawę Produktu. Przewidywany termin doręczenia przesyłki wynosi do trzech dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
W przypadku wyboru płatności online lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sprzedawcy.
W przypadku Produktów Cyfrowych dostęp do Produktu Cyfrowego na Platformie następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu Cyfrowego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu Cyfrowego). Dostawa zamówionych Produktów Cyfrowych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
W przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia.
O zmianie statusu Zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu;
przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu.

§ 11
Przedsprzedaż Produktów i Produktów Cyfrowych

Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów i Produktów Cyfrowych.
Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia na Produkt i Produkt Cyfrowy przed jego premierą w Sklepie.
Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty i Produkty Cyfrowe cechujące się małą dostępnością lub które dopiero ukażą się w Sklepie.
Termin dostępności Produktów i Produktów Cyfrowych objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie danego Produktu i Produktu Cyfrowego.
Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.

§ 12
Licencja na Produkty Cyfrowe

Produkty, Produkty Cyfrowe i usługi dostępne w Sklepie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo Autorskie). Podlegają one ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami i/lub autorami, i które zostały udostępnione na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
Korzystanie przez Klienta z Produktu Cyfrowego możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencji (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu Cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z przedmiotu umowy, na następujących polach eksploatacji:
w zakresie zapisu Produktu Cyfrowego techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej Platformie internetowej,
wydruk na własne potrzeby celem korzystania z Produktu Cyfrowego w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu Cyfrowego,
zapis metodą cyfrową na własnym dysku twardym.
Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od daty dokonania zakupu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w płatności dokonywanej przez Klienta za Zamówienie.
Wszelkie prawa poza wskazanymi w ust. 3, nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny, są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do:
udostępniania i prezentowania Produktu Cyfrowego osobom trzecim,
publikowania Produktu Cyfrowego niezależnie od formy publikacji,
kopiowania, powielania na potrzeby inne niż własny użytek.
Sprzedawca informuje Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów Cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów Cyfrowych.

§ 13
Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 8-10.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia przedmiotu Zamówienia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
Skutki odstąpienia od Umowy:
w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Produktu Cyfrowego) przysługuje Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nierozpoczęcia korzystania z Produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy (dotyczy to w szczególności E-konsultacji),
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
o dostarczanie treści cyfrowych (Produktów Cyfrowych), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt Cyfrowy wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do tego Produktu Cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od Umowy.
W przypadku Produktu Przedpremierowego, jeżeli planowany dzień wprowadzenia do sprzedaży takiego Produktu ulegnie zmianie lub odwołaniu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który zakupił dany Produkt. W takim przypadku Klient uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży Produktu Przedpremierowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy o zmianie daty z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia wprowadzenia Produktu do sprzedaży, bez ponoszenia kosztów.
Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien złożyć oświadczenie, iż zawarta umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, jednak nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien również wskazać w treści swojego oświadczenia przedmiot wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez podanie kodu (kodów) PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), obejmującego zarówno przeważającą, jak i wykonywaną działalność gospodarczą.

§ 14
Reklamacja

Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty/Produkty Cyfrowe.
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt/Produkt Cyfrowy i usługi wolne od wad.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt/Produkt Cyfrowy lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. W przypadku, gdy otrzymana reklamacja jest niekompletna, a stwierdzone braki uniemożliwiają ustosunkowanie się do reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a w przypadku reklamacji niekompletnej – od daty otrzymania uzupełnionej reklamacji.

§ 15
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument może skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych takich, jak Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).
Konsument posiada możliwość skorzystania z pomocy i złożenia wniosku, np.:
do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16
Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 17
Postanowienia końcowe

Informacje umieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy świadczone są w języku polskim i polegają prawu polskiemu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany sposobów płatności i dostaw, wzmocnienia ochrony prywatności Klientów, zmian funkcjonalnych Sklepu, względów bezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usunąć Konto zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, przepisów o ochronie danych osobowych.